Nina van Bart: winnares Open Call Paris Design Week 2021

De Nederlandse ambassade in Frankrijk startte in 2020 met het uitschrijven van Open Calls voor culturele programmering op het Atelier Néerlandais (AN) in Parijs. Dit is de 3e Open Call in deze serie (voorafgegaan door Fiac & Paris Photo) maar de eerste in het kader van – en gehouden tijdens – de Paris Design Week.

Door de situatie die in 2020 door de wereldwijde pandemie ontstond, zullen de eerdere twee Open Calls uiteindelijk pas dit jaar ten tijde van Fiac en Paris Photo worden gerealiseerd en zal de daadwerkelijk aftrap van de Open Calls op het AN plaatsvinden in September ten tijde van de Paris Design Week en wel met het voorstel ingezonden door Nina van Bart onder de titel “Van hardware naar soft-ware”.

De jury is unaniem tot een besluit gekomen en was verheugd over het aantal inzendingen, zeventien in totaal, dat zeker gezien de onzekere tijden en de financiële bijdrage die van de inzenders zelf ook wordt gevraagd, bemoedigend mag worden genoemd.

Winnares van de Open Call Nina van Bart omschrijft zichzelf als “designer of settings, objects and surfaces”, waarmee ze meteen raakt aan één van de aspecten die haar voorstel interessant maakt, namelijk de diversiteit aan disciplines waarvan zij blijk geeft die te beheersen of in samenwerking met andere talenten aan zich weet te verbinden.

“Van hardware naar soft-ware” richt zich op nieuwe methodieken die duurzame textielproductie stimuleren, een onderwerp dat ook in Frankrijk ruim weerklank vindt. De voorgestelde samenwerking met weverijen in Frankrijk die een rijke traditie kennen en die nog altijd beschikken over uitzonderlijk vakmanschap spreekt de jury ook aan.

De samenwerking die Nina van Bart met andere talentvolle ontwerpers aangaat onder de naam “Innovatie Lab” is een ander aspect dat de jury ervan heeft overtuigd dat het AN met dit project tegelijk een buitengewoon interessante activiteit kan presenteren en ondersteunen.

Beeld: Nina van Bart.

De mix van presentatie, onderzoek en werkplaats, in verschillende disciplines en met duurzame textielproductie als rode draad waarbij ook de grenzen worden opgezocht van digitale interactie, en het idee van een “laboratorium” sluiten goed aan bij het AN dat óók een plaats van makers, ontmoeting en debat wil zijn.

Kortom, de gelaagdheid van het voorstel van Nina van Bart, de aandacht voor de Franse context, alsmede de gerichtheid op maatschappelijke vraagstukken als schaarste en innovatie, heeft de jury er toe doen besluiten om voor dit voorstel te kiezen.

Het collectief Innovatie Lab is door Nina van Bart samengesteld en bestaat verder uit: Digitaal bureau Upside, digitaal ontwerper Roel Deden, Ontwerpbureau Sophie Johanna en ruimtelijk ontwerper Willem van Doorn.

De uitwerking van dit voorstel zal tijdens de duur van de Paris Design Week te zien zijn in het Atelier Néerlandais (09-18 September) en zal ook worden opgenomen in de officiële programmering van de PDW.

Beeld: Nina van Bart.